du học Hàn Quốc

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK lần thứ 63

Thời gian đăng ký: 07/01/2019 ~ 18/01/2019
Thời gian thi:   21/04/2019

du học Hàn Quốc

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK lần thứ 64

Thời gian đăng ký: 11/02 – 22/02/2019
Thời gian thi: 19/05/2019

du học Hàn Quốc

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK lần thứ 65

Thời gian đăng ký: 12/04 – 26/04/2019
Thời gian thi: 07/07/2019

du học Hàn Quốc

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK lần thứ 66

Thời gian đăng ký: 08/07– 19/07/2019
Thời gian thi: 20/10/2019

du học Hàn Quốc

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK lần thứ 67

Thời gian đăng ký: 05/08– 16/08/2019
Thời gian thi: 17/11/2019